دومین قرعه کشی اکسپرس انتری برای کارکنان مراقبت بهداشت