راه اندازی سیستمی جدید برای تسریع پردازش درخواست‌های مهاجرتی