تورنتو به عنوان یکی از هوشمند ترین شهرهای جهان انتخاب شد