کانادا اعلام آمادگی کرد برای پذیرش پناهندگان اوکراینی