ونکوور با افزودن 13000 شغل در صنعت رتبه سوم را در آمریکا شمالی از آن خود کرد