آغاز فعالیت پارک و شهربازی تورنتو آیلند در مرحله دوم بازگشایی