کبک کانادا در 27 ماه می ۲۰۲۱ برای ۹۰ متقاضی اسکیلد ورکر دعوتنامه صادر کرد