کانادا جایگاه دوم بهترین کشور جهان را به خود اختصاص داد